กก Boletus Edulis
กก

IQF Boletus edulis cubes A-grade

กก