กก Suillus Granulatus
กก

IQF Suillus Granulatus

กก