Contact Us

Li Yi Nong
Director

Tel: +86 22 2359 1896
Fax: +86 22 2359 1893
E-mail: liyinong@jiexutrading.com
Alternative Email:liyinong1971@gmail.com
SKYPE: jiexuchina

 

Ada Zhang 
Purchasing & Sales

Tel: +86 22 2359 3863
Fax: +86 22 2359 1893
E-mail: sales02@jiexutrading.com

 

Alfred Guo 
Purchasing & Sales

Tel: +86 22 2359 3863
Fax: +86 22 2359 1893
E-mail: sales04@jiexutrading.com

Lydia Liu
Import & Export  Dept.

Tel: +86 22 2359 3862
Fax: +86 22 2359 1893
E-mail:
logistics@jiexutrading.com

Ma Hong Mei
Logistics / Financial Dept.

Tel: +86 22 2359 1890
Fax: +86 22 2359 1893
E-mail: mhm@jiexutrading.com

Su Jing
Logistics / Financial Dept.

Tel: +86 22 2359 1890
Fax: +86 22 2359 1893
E-mail: sujing@jiexutrading.com